KULTUROZNASTWO

KULTUROZNASTWO

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zapraszamy do

Szkoły Polskiej

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

z siedzibą w Lipsku.

      w  tym roku działalność naszej szkółki zostaje zawieszona ze względów kadrowych.

       Jednak w porozumieniu z panią Izabellą Elsner Dyrektor Szkoły w Lipsku zachęcam do nauki języka polskiego ale też innych zajęciach w Polskiej Szkole w Lipsku .Jeśli chodzi o katechezę też będzie możliwość w tej szkole ale także i w parafii. W szkole zostaną wyznaczone godziny katechezy w wybrane soboty a w parafii katecheza będzie się odbywać w ramach Mszy św. Dla dzieci w II i IV Niedzielę miesiąca. I po Mszy Św. według potrzeby i możliwości. Szczegóły Polskiej Szkoły w Lipsku w Gablotach  przy wyjściu z kościoła, na stronie internetowej naszej parafii i szkoły. A także na mediach społecznościowych.  Bardzo serdeczne Bóg zapłać wszystkich którzy tworzyli to dzieło zaczynając od Duszpasterzy, nauczycieli po rodziców i bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych i nasze dzieci i młodzież. Mam nadzieje że ten potencjał wykorzystamy w inny sposób,  aby jeszcze więcej się rozwijać w działalności parafialnej i polonijnej.

 

w odpowiedzi na zapotrzebowanie i postulaty środowiska polonijnego,

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, z dniem 5 września 2022 r. utworzona została Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Uczniowie korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy rekrutację do klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz I klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Zajęcie prowadzone są w soboty.

Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają ok.20- 22 spotkań rozłożonych na cały rok szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej- również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie.  W klasach z systemu zjazdów miesięcznych uczniowie realizują taki sam program nauki jak w oparciu o ramy programowe dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą.

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły

Należy wypełnić odpowiednio:

  1. a) kwestionariusz zapisu dla uczniów do danej klasy Szkoły Podstawowej

Zamieszczony na szkolnej stronie www.lipsk.orpeg.pl

Wypełnione dokumenty przesyłamy w formie skanu na adres: lipsk@orpeg.pl

We wrześniu rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2023/2024

                                         Serdecznie zapraszamy!

Ks. Marcin Maślak i pani Dyrektor Izabella Elsner

 


Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zawarło umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie edukacji polonijnej w Republice Federalnej Niemiec”.Wsparcie w ramach zadania dotyczy przekazania środków finansowych organizacjom polonijnym na organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz realizację inicjatyw i wydarzeń promujących i popularyzujących j. polski, historię Polski oraz wiedzę o Polsce.